top of page

Algemene voorwaarden

Man ondertekening

Algemene Voorwaarden Transport Erik BV (Vrijgoed 8, 2400 Mol; KBO 0892.064.656)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke contractuele relatie die partijen met Transport Erik BV aangaan. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant/patiënt en van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van partijen.

Van zodra de patiënt instapt in een wagen van onze diensten, waarin op een zichtbare plaats naar de algemene voorwaarden wordt verwezen en waarin te allen tijde de integrale tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking is en op eenvoudig eerste verzoek kan worden overhandigd, gaat hij automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar wordt gemaakt.

Kilometerbepaling.

Voor ziekenvervoer is dit afhankelijk van het contract met onze partners (mutualiteit, ziekenhuis,….)

Betalingstermijn:

 • Al onze facturen zijn te betalen : binnen de 30 dagen na de factuurdatum.

 • Geplaatste bestellingen, ook indien de bestelde diensten niet worden afgenomen, dienen te worden betaald.

 • Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn:

  • 1ste herinnering 30 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 10% op het officiële tarief met een min. van € 10.

  • 2de herinnering 60 dagen na factuurdatum: Factuurbedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een min. van € 30.

  • Indien wij ook na het 2de schrijven geen betaling ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent bovenop een schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met een minimum van € 30, een administratieve kost van € 50 en nalatigheidsintresten van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W

  • Alle bijkomende kosten vallen dan steeds te uwen laste.

 

Afbetalingsplan:

Een afbetalingsplan is mogelijk voor factuurbedragen hoger dan € 100 op voorwaarde dat tussen partijen daaromtrent een schriftelijk akkoord wordt gemaakt. Een afbetaling kan in max. 6 maanden.

Digitale facturen:

Digitale Facturen, in welke vorm dan ook, worden beschouwd als een originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid.

Protest factuur.

Facturen kunnen schriftelijk geprotesteerd worden (brief of email) binnen de 8 dagen na de factuurdatum.

Klachten:

Alle “klachten” in verband met het vervoer dienen schriftelijk geformuleerd te worden (brief of email, ) binnen de vijf werkdagen na het vervoer.

Klachten inzake zichtbare gebreken aan goederen moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering. Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven. Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de zes maanden na de levering.

Tussenkomst mutualiteit/verzekering:.

Al onze facturen kunt u steeds binnenbrengen bij uw mutualiteit. Afhankelijk van het ziekenfonds is er een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Facturen waarop de melding “remgeld” staat, kunnen niet binnengebracht worden bij het ziekenfonds vermits dit uw eigen bijdrage is. Dit wil zeggen dat er al een bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd. Een bijkomende terugbetaling is soms mogelijk bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, arbeidsongeval).

Al onze facturen zijn door de patiënt in hun totaliteit betaalbaar ongeacht de beslissing van de mutualiteit tot tussenkomst dan wel weigering tot tussenkomst.

Eigendomsvoorbehoud:

De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

 

Nietigheid:

De nietigheid van één van de clausules brengt de geldigheid van de andere clausules en van deze algemene voorwaarden in hun geheel niet in het gedrang.

Ontijdige levering of ontijdige prestaties

Te wijten aan overmacht hebben geen enkel nadelige rechtsgevolg voor de facturatie.

Bevoegde rechtbanken:

De contractuele relatie tussen Transport Erik en de patiënten worden beheerst door het Belgisch Recht en in geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

bottom of page