top of page

Privacyverklaring klanten

Man ondertekening

Privacyverklaring klanten 

Uw  privacy  is  belangrijk  voor  ons! We  willen  uw  persoonsgegevens  op  een  wettelijke,  correcte  en  transparante  manier  verwerken.  In deze  privacyverklaring  leggen  we  uit  welke  persoonsgegevens  we  van  u  als  natuurlijke  persoon verwerken  en  wat  de  doeleinden  zijn.  Verder  wordt  ook  uitgelegd  welke  rechten  u  hebt  om  uw  privacy te  garanderen  en  eventueel  te  verbeteren.  

1.  Wie  zijn  wij?   Uw  gegevens  worden  verwerkt  door  Transport Erik BV, Vrijgoed 8, 2400 Mol, BE0892.064.656

Binnen  onze  organisatie  zijn  de  gegevens  alleen  toegankelijk  voor  verantwoordelijke  personen  die daar  naargelang  van  hun  taken  toegang  toe  moeten  hebben. Indien  u  bijkomende  vragen  heeft  en/of  meer  informatie  wenst,  kunt  u  ons  steeds  contacteren  op het  volgende  contactadres: info@transport-erik.be

Welke  persoonsgegevens  verzamelen we?

2.1.  Gegevens  die  we  rechtstreeks  verzamelen:  

Om te weten wie  u  bent : Naam Voornaam, telefoonnummer en emailadres.

Om te factureren  of betalingen  uit te  voeren : bankrekeningnummer, Rijksregisternummer, Adres en Ondernemingsnummer.

2.2.  Publieke  gegevens  en  gegevens  die  we  onrechtstreeks  verzamelen:   Transport Erik  verwerkt  soms  publieke  gegevens. Het  kan  bijvoorbeeld  gaan  om  gegevens  die  onderworpen  zijn  aan  een  publicatieplicht,  zoals  de publicatie  van  uw  benoeming  als  bestuurder  van  een  vennootschap,  of  het  gaat  om  gegevens  die  u zelf  publiek  hebt  gemaakt,  zoals  informatie  op  uw  website,  lastenboek  aanbestedingen,  etc.…    Het  kunnen  ook  gegevens  zijn  die  publiek  zijn,  omdat  ze  bijvoorbeeld  algemeen  bekend  zijn  in  uw streek  of  omdat  ze  in  de  pers  verschenen  zijn.  Ook  informatie  op  bijvoorbeeld  de  Kruispuntbank  van Ondernemingen  behoren  hiertoe.  

2.3.  Wat  u  ons  vertelt  kan  worden  verwerkt: Als  u  ons  telefonisch  contacteert,  kan  onze  receptie  uw  Naam  uw  telefoonnummer en mailadres noteren  om  een  contactoverzicht  op  te  bouwen  en  te  bekijken  wie  gebruikmaakt  van  onze dienstverlening.  

3.  Waarom  verzamelen we  uw  persoonsgegevens?

Naargelang  van  de  situatie  heeft  Transport Erik bepaalde  informatie  van  u  nodig  om  bepaalde diensten  te  kunnen  aanbieden.  De  informatie  die Transport Erik opvraagt  en  waarmee  wij  u  kunnen identificeren,  worden  persoonsgegevens  genoemd.   Hieronder  kunt  u  per  situatie  nagaan  waarom Transport Erik deze  persoonsgegevens  opvraagt  en waarvoor  uw  persoonsgegevens  zullen  worden  gebruikt.   Uw  gegevens  worden  naargelang  van  het  geval  gebruikt  voor  de  volgende  doeleinden:  

Voor  contactpersonen  bij  klanten  of  prospect  bij  een  eerste  contact name met Transport Erik : uw  gegevens  zijn  noodzakelijk  om  de  overeenkomst  die  u  met  ons  sluit  op  een  correcte manier  te  kunnen  uitvoeren.  Doordat  u  een  contract  sluit  met  ons  dienen  wij  te  beschikken over  de  nodige  persoonsgegevens  om  onze  dienstverlening,  die in het contract staan,  te kunnen  aanbieden.  Dit  is  voornamelijk  het  versturen  van  informatie  in  het  kader  van: 1- uitwisseling  m.b.t.  het  aanbieden  van  vervoer  (tijdstip,  locatie,  persoonlijke gegevens  van  de  vervoerde  patiënten,  etc.)                                                                                                                                                                                             2- De  persoonsgegevens  die  worden  verzameld  worden  administratief  en  boekhoudkundig verwerkt.  Indien  u  niet  wilt  dat  uw  persoonsgegevens  in  dit  kader  worden  verwerkt,  is  het niet  mogelijk  om  de  dienstverlening  waarvoor  u  contractueel  met  ons  verbonden  bent  uit  te voeren.  

Potentiële  nieuwe  contacten  door  het  overhandigen  van  het  visitekaartje:  indien  u  ons  op  de een  of  andere  manier  een  visitekaartje  heeft  overhandigd,  nemen  wij  u  op  in  onze  database. Wij  gaan  hier  van  uit  dat  u  door  de  overhandiging  ook  uw  uitdrukkelijke  toestemming  geeft om  te  worden  opgenomen  in  onze  database.   Bovendien  slaan  wij ook  de  publiek  toegankelijke  gegevens  die  wij over  u  vinden  op  in  onze database.  Wij gaan  ervan  uit  dat  wij deze  persoonsgegevens  ook  mogen  bewaren  vermits  u deze  publiek  toegankelijk  hebt  gemaakt. 

 4.  Wie  ontvangt mijn  persoonsgegevens?   Uw  persoonsgegevens  worden  in  principe  niet  doorgegeven  aan  andere  partijen.   Transport Erik verwerkt  deze  persoonsgegevens  in  overeenstemming  met  de  onder  punt  3  vermelde doelen.  Enkel  de  medewerkers  binnen  onze  organisatie,  die  in  uitvoering  van  hun  functie  uw persoonsgegevens  nodig  hebben,  zullen  deze  kunnen  consulteren.   

Wij  werken  samen  met  een  aantal  derde  partijen  die  uw  persoonsgegevens  ook  kunnen  inkijken.  Het gaat  om  de  volgende  ontvangers: - Accountants  &  consultants  in  het  kader  van  fiscale  ondersteuning ICT-dienstverleners.  Hoe  lang  worden mijn  persoonsgegevens  bewaard?   Uw  persoonsgegevens  worden  bewaard  zolang  als  nodig  is  om  de  doelen  zoals  omschreven  onder punt  3  te  verwezenlijken.   Uiteraard  bewaren  wij  uw  persoonsgegevens  in  overeenstemming  met  mogelijke  wettelijke  verplichte termijnen  en  eventuele  verjaringstermijnen  die  gelden.  Enkel  indien  dit  expliciet  gevraagd  wordt, zullen  uw  gegevens  verwijderd  worden  na  deze  verjaringstermijn.  

6.  Welke  rechten  kan  ik  uitoefenen  om  de  bescherming  van  mijn  persoonsgegevens  te garanderen?  

6.1.  U  kunt  uw  gegevens  inkijken als  u deze wilt  bekijken  welke  persoonsgegevens  wij  over  u  verwerken,  dan  kan  dit  door  uw recht  op  inzage  uit  te  oefenen.   Transport Erik zal  u  een  zo  volledig  mogelijk  overzicht  geven  van  de  persoonsgegevens  die in onze organisatie over  u  worden  bijgehouden.  Wij  kunnen  nu  reeds  bevestigen  dat  er  géén  bijzondere categorieën  van  persoonsgegevens  worden  bijgehouden.

6.2.  U  kunt  uw  gegevens  laten  verbeteren Indien  er  wijzigingen  zijn  in  uw  persoonsgegevens  (zoals  naam,  adres,  e-mailadres,…),  dan kunt  u  dit  steeds  laten  verbeteren  of  vervolledigen.

6.3.  U  kunt  uw  gegevens  laten  verwijderen Indien  u  van  mening  bent  dat  wij  bepaalde  persoonsgegevens  verwerken  op  onrechtmatige basis,  d.w.z.  zonder  hiervoor  een  correct  doel  te  hebben,  dan  kunt  u  vragen  om  uw persoonsgegevens  te  laten  verwijderen.  

6.4.  Zijn  uw  gegevens  onjuist  en  heeft  u  gevraagd  om  ze  aan  te  passen  of  meent  u  dat  wij  uw persoonsgegevens  verwerken  op  onrechtmatige  basis,  dan  kunt  u  vragen  om  de  verwerking ervan  te  beperken.   Dit  betekent  dat  wij  uw  persoonsgegevens  enkel  en  alleen  met  uw  toestemming  verder mogen  verwerken.  Wij  mogen  uw  persoonsgegevens  wel  blijven  opslaan,  maar  mogen  er geen  verdere  verwerkingen  mee  uitvoeren  zonder  uw  toestemming,  tenzij  in  het  kader  van een  gerechtelijke  procedure,  voor  de  bescherming  van  natuurlijke  personen  of rechtspersonen  of  om  gewichtige  redenen  van  algemeen  belang.  

6.5.  U  kunt  vragen  om  uw  persoonsgegevens  rechtstreeks  over  te  dragen  aan  een  derde  partij. Indien  u  dit  wenst,  kunt  u  aan  ons  vragen  om  de  gegevens  die  u  zelf  aan  ons  hebt  verstrekt, aan  u  of  rechtstreeks  aan  een  derde  partij  over  te  dragen.  De  Verordening  voorziet  wel  een aantal  beperkingen  op  dit  recht,  zodat  dit  niet  in  alle  gevallen  van  toepassing  is.  Dit  moet uiteraard  geval  per  geval  worden  bekeken. 

 

6.6.  U  kunt  soms  weigeren  dat  uw  gegevens  volledig  automatisch  worden  verwerkt Sommige  gegevensverwerkingen  en  processen  verlopen  volledig  geautomatiseerd  zonder menselijke  tussenkomst.  Wij  maken  hier  echter  geen  gebruik  van  met  betrekking  tot  de verwerking  van  uw  persoonsgegevens.   Mocht  dit  toch  het  geval  zijn  en  als  u  het  niet  eens  bent  met  zo’n  volledig  geautomatiseerd proces,  dan  kunt  u  bezwaar  indienen  hiertegen,  zodat  uw  persoonsgegevens  niet  meer  op deze  manier  worden  verwerkt.   Ook  hier  gelden  een  aantal  uitzonderingen,  die  geval  per  geval  moeten  worden  beoordeeld.  

6.7.  U  kunt  uw  toestemming  intrekken   Wanneer  uw  persoonsgegevens  worden  verwerkt  op  basis  van  toestemming  (zie  punt  3), kunt  u  deze  toestemming  te  allen  tijde  intrekken.  Wij  zullen  dan  uw  persoonsgegevens moeten  verwijderen.   Indien  u  een  of  meerdere  van  deze  rechten  wilt  uitoefenen,  gelieve  dan  contact  op  te  nemen  met ons  op  bovenstaand  contactadres  en  duidelijk  te  specifiëren  welk  recht  u  wilt  uitoefenen.   Bovendien  melden  we  u  dat  u  ten  allen  tijde  klacht  kunt  indienen  bij  de  toezichthoudende  autoriteit indien  u  meent  dat  wij uw  rechten  zoals  hierboven  opgenomen  niet  naleven.

bottom of page